mgr inż. Daniel Frątczak

Menager działu drobiowego
PROBIO

Alternatywna metoda walki z kokcydiozą

Kokcydioza to jednostka chorobowa, która została rozpoznana ponad sto lat temu, mimo to nadal pozostaje zagadnieniem trudnym. Jest chorobą powodującą ogromne straty ekonomiczne. Jak oceniają różne źródła, globalne straty spowodowane kokcydiozą wynoszą około 1,5 biliona USD.

Konsekwencje jakie powoduje kokcydioza, przyczyniły się do intensywnych poszukiwań metod pozwalających ograniczyć występowanie choroby. W miarę postępu badań wprowadzone są na rynek nowe, coraz bardziej skuteczne preparaty stosowane w terapii tej choroby, a od 1948 roku w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej prowadzi się także profilaktykę tej choroby. Początkowo w terapii i profilaktyce stosowano sulfonamidy, następnie wprowadzono różne związki chemiczne (amprolium, nikarbazyna), zaś w latach siedemdziesiątych pojawiły się kokcydiostatyki jonoforowe.

Powszechne stosowanie kokcydiostatyków powoduje, że coraz rzadziej obserwuje się objawy kliniczne. W większości przypadków, mimo obecności patogenów mamy do czynienia z postacią subkliniczną kokcydiozy, która ma ogromny wpływ na wyniki ekonomiczne. Obserwuje się obniżone wykorzystanie paszy, słabsze przyrosty.

Standardowe programy kokcydiostatyczne polegają na podawaniu kurom pasz pełnoporcjowych zawierających odpowiedni kokcydiostatyk. Na skuteczność działania kokcydiostatyku ma wpływ wiele czynników: rodzaj kokcydiostatyku, stan zdrowia, środowisko, pora roku. Programy profilaktyki kokcydiozy planowane przez Doradców firmy ProBio sp.zo.o. uwzględniają ww.
aspekty, niestety niektórych problemów nie jesteśmy w stanie w 100% uniknąć. Ciekawym rozszerzeniem tradycyjnych programów profilaktyki kokcydiozy może być metoda „Stand Alone” proponowana przez Bayer HealthCare.

Metoda „Stand Alone” u kurcząt brojlerów zakłada stosowanie preparatu Baycox w dawce 7 mg toltrazurilu na kg masy ciała dziennie przez dwa kolejne dni w okresie między 10-14 dniem życia kurcząt. Pogram ten jest przeznaczony dla ferm brojlerów. Metoda może być stosowana z dotychczasowymi programami ochrony przeciwkokcydiozowej. Program ten nie hamuje powstania odporności na kokcydia, zatem u zwierząt leczonych może wykształcić się pełna odporność na kokcydiozę.

Metoda łączona daje następujące korzyści:

  • działa na wszystkie wewnątrzkomórkowe stadia rozwojowe kokcydii,
  • przerywa cykl życiowy pasożyta na każdym etapie,
  • zapobiega lub zmniejsza nasilenie zmian chorobowych w przewodzie pokarmowym,
  • hamuje wydalanie oocyst,
  • przyśpiesza tempo wzrostu,
  • zmniejsza współczynnik wykorzystania paszy,
  • wykształca odporność na kokcydiozę.